سنسورهای استفاده شده برای کنترل عملیات حرارت و فشار از نوع بسیار مرغوب می باشد. برای انجام و کنترل مکش (خلاء) در چمبر این دستگاه، پمپ دومحفظه ای بسیار دقیق، طراحی و استفاده شده است. 
دستگاه فوق دارای دو مخزن مجزای آب تمیز و آب استفاده شده می باشد که برای جلوگیری از آلودگی آب تمیز و اطمینان از فرآیند استریل در نظر گرفته شده است و همچنین مجهز به شیر تخلیه پشت دستگاه می باشد. 
دستگاه Class B LCD با قابلیت نصب پرینتر مخصوص ثبت عملکرد می باشد که جهت اطمینان کاربر از صحت سیکل استریل انجام شده، تعبیه شده است.