تست الکتریکی

این تست برای حصول اطمینان کاربر و یا تکنسین از سالم بودن قطعات برقی دستگاه، طراحی شده است.

در منوی اصلی قابل مشاهده می باشد و می توان با دستورالعمل تعریف شده در دفترچه راهنما به طور دوره ای از آن استفاده نمود.


تست نشتی

طبق استاندارد اروپایی DIN EN 13060-1 ، تست نشتی توسط دستگاه به صورت خودکار انجام می شود.

با انتخاب این گزینه در منوی اصلی، Air leakage test  مطابق دستورالعمل انجام شده و نتیجه با وضعیت قابل قبول مقایسه و اعلام می شود.